INTERNET PËR BIZNES

Shërbimi i internetit për biznes nuk mund të ketë asnjëherë një çmim standart, për shumë arsye si më poshtë:

  • Sa kapacitet kërkohet?
  • Sa konsum ka?
  • Çfarë shëbimesh përfshihen? etj…

Ndaj për të marrë një çmim duhet të shkruani përmes formularit në të djathtë.

APLIKO PËR LIDHJE INTERNETI

Çmimi i instalimit të shërbimit është standart për të gjithë klientë: 115€
Pajisja marrëse nuk është në pronësi të klientit por në përdorim. Detajet e tjera janë pjesë përbërëse e kontratës dhe mund t’i gjeni tek kontrata tip.